Witaj nieznajomy! Dziś jest: środa, 21 Kwiecień 2021
Bydgoski Portal Internetowy
CODZIENNIE NOWA DAWKA
INFORMACJI

   
Telepraca

Telepraca inaczej zwana pracą zdalną jest nietypową formą zatrudnienia pracowniczego.

Podstawa prawna

• art. 675-6717 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity: Dz. U z 1998r., Nr 21, poz. 95 z późn. zm.);
• ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniach usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

Telepraca i telepracownik

Zgodnie z art. 675 KP telepraca to praca regularnie wykonywana poza zakładem pracy przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Natomiast telepracownikem jest osoba wykonująca pracę w warunkach wyżej określonych i przesyłająca wyniki swojej pracy w szczególności środkami komunikacji elektronicznej.

Przed rozpoczęciem współpracy, strony uzgadniają miejsce pracy, które jest korzystne zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy. Jest to istotna sprawa, ponieważ determinuje rodzaj wykonywanej pracy.

Jakie są rodzaje telepracy?

• telepraca domowa (home-based teleworking) – najpowszechniej występujący rodzaj telepracy, wykonywany w domu lub w mieszkaniu telepracownika;
• telepraca zamienna – częściowe świadczenie pracy w biurze i w domu, np. praca wykonywana przez 3 dni w domu, w pozostałe w biurze;

W ramach telepracy świadczonej poza miejscem pracy i poza domem wyróżniamy:

• telepraca mobilna (mobile telework) – jej cechą charakterystyczną jest wykonywanie pracy poza siedzibą firmy, dokładnie w miejscu, w którym znajduję się dany telepracownik, dzięki wykorzystywaniu technik teleinformatycznych, jest to forma przeznaczona głównie dla osób przemieszczających się przez większość czasu;

• telepraca świadczona w telecentrum (teleworking form remote offices) – punkty znajdujące się z dala od firmy, pomieszczenie biurowe może być zarówno własnością pracodawcy lub innego podmiotu, który prowadzi telecentrum w ramach prowadzonej działalności gospodarczej;

• telechatki (telecottage) – telecentrum przeniesione na tereny wiejskie, przeznaczane są w tym celu najczęściej niewykorzystane pomieszczenia szkolne, gospodarcze, lub w specjalnie przygotowanych w tym celu wiejskich chatkach, ma to na celu podwyższenie kwalifikacji zawodowej, dla osób, które nie mają dostępu do firm znajdujących się w zurbanizowanych miastach.

Taką formę pracy możemy wykonywać na pełny etat, a także w niepełnym wymiarze godzin.

Ważną kwestią jest również to, że telepraca nie posiada regulacji prawnych odnoszących się do ograniczeń podmiotowych wykonywanej telepracy. Ten rodzaj pracy jest bardzo dobrym rozwiązaniem dla rodziców opiekujących się dziećmi, jak i również dla osób niepełnosprawnych.

Kiedy strony stosunku pracy mogą zdecydować, że praca będzie wykonywana w formie telepracy?

a. w momencie zawierania umowy o pracę lub

b. już w trakcie zatrudnienia, na mocy porozumienia stron.

Z inicjatywą wykonywania telepracy może wystąpić zarówno pracodawca, jak i pracownik. Jeśli pracownik nie wyrazi zgodny na podjęcie pracy w formie telepracy, nie może stanowić przesłanki wypowiedzenia umowy o pracę (art. 679 KP). Nie jest dopuszczalne powierzenie wykonywania pracy w formie telepracy na podstawie art. 42 §4 KP, tj. powierzenie na okres 3 miesięcy w roku kalendarzowym pracy rodzajowo innej (art. 677§4 KP).

Pracodawca wobec telepracownika – prawa i obowiązki:

1. Wyposażenie stanowiska pracy telepracownika

Zgodnie z art. 6711 §1KP pracodawca ma obowiązek zapewnienie sprzętu niezbędnego do wykonywania pracy, a także pokrycie ewentualnych kosztów związanych z ubezpieczeniem sprzętu, jego instalacją, serwisem i konserwacją, zapewnieniem obsługi technicznej, a także instruktażu i szkoleń w zakresie obsługi sprzętu, chyba że strony postanowią inaczej.

Pracownik może wykorzystywać do pracy własny sprzęt, lecz w takim przypadku taka informacja powinna być zawarta w umowie, razem z wysokością oraz sposobem wypłacania ekwiwalentu pieniężnego.

2. Kontrola telepracownika w miejscu wykonywania pracy

Zgodnie z art. 6714 KP pracodawca jest uprawniony do przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania pracy przez telepracownika.

W przypadku kontroli w domu telepracownika:

W myśl art. 6714 § 2 KP w przypadku, gdy telepraca jest świadczona w domu telepracownika, pracodawca ma prawo przeprowadzać kontrolę: wykonywania pracy, w celu inwentaryzacji sprzętu, a także w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Natomiast §3 ww. przepisu zabrania naruszenia prywatności pracownika w trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych oraz utrudniania korzystania z pomieszczeń przez pozostałych domowników.

Rodzaje kontroli:

• Kontrola w domu, ze wcześniejszą zgodą telepracownika wyrażoną na piśmie (art. 6714 §2 KP).

• Kontrola za pomocą środków komunikacji elektronicznej albo podobnych środków indywidualnego porozumiewania się na odległość (art. 6714§2 KP).

• Pierwsza kontrola zgodnie z 6714§4 KP, wykonywana w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, jest przeprowadzana na wniosek telepracownika, jeszcze przed rozpoczęciem pracy

Telepracownik i jego uprawnienia:

1. Prawo do równego traktowania

Według ustawy art. 6715 §1 KP został sformułowany obowiązek równego traktowania telepracownika z pozostałymi pracownikami w zakresie dotyczącym nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, ścieżek awansowania, dostępu do szkoleń pomagających podnieść kwalifikacje pracownicze. Przepis art. 6715 §2 KP stanowi, iż „pracownik nie może być w jakikolwiek sposób dyskryminowany z powodu podjęcia pracy w formie telepracy, jak również odmowy takiej pracy”.

2. Prawo do prywatności

Kontrola w domu. Opis powyżej. (art. 6714 §3 KP)

3. Uprawnienia przewidziane w art. 67 16 KP

Przepis art. 67 16 KP stanowi, że pracodawca umożliwia telepracownikowi, na zasadach przyjętych dla ogółu pracowników, przebywanie na terenie zakładu pracy, kontaktowanie się z pozostałymi pracownikami, korzystanie z pomieszczeń i urządzeń pracodawcy, a także z zakładowych obiektów przeznaczonych dla ogółu pracowników i świadczeń socjalnych.

Kiedy pracownik może zrezygnować z wykonywania pracy w formie telepracy?

1. W ciągu 3 miesięcy od podjęcia pracy w formie telepracy, pracownik może wystąpić z wiążącym wnioskiem o zaprzestanie wykonywania pracy w formie telepracy i przywrócenie poprzednich warunków zatrudnienia (art. 678 §1 KP).

2. Jeżeli po upływie terminu, o którym mowa w pkt. 1, pracownik złoży wniosek o zaprzestanie wykonywania pracy w formie telepracy, pracodawca powinien – w miarę możliwości – uwzględnić ten wniosek (art. 678 §1 KP).

 

Udostępnij artykuł...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on LinkedIn
Linkedin

E-firma

 • Zakładam firmę
 • Zatrudniamy pracownika
 • Formularze i wzory
 • Telepraca
 • Kalkulatory
 • Polska klasyfikacja działalności
 • Finansowanie działalności
 • Fundusze UE – regionalne woj. Kujawsko-pomorskiego
 • Komputer w firmie
 • Kalendarium
 • E-faktura
 • Podpis elektroniczny
 • E-sklep
  platforma zakupowa dla firm


  DOŁĄCZ DO NAS NA FACEBOOK'u