Witaj nieznajomy! Dziś jest: środa, 12 Maj 2021
Bydgoski Portal Internetowy
CODZIENNIE NOWA DAWKA
INFORMACJI

   
Umowa o pracę i jej rodzaje

Nawiązanie stosunku pracy czyli podpisanie umowy o pracę (bądź ustne jej zawarcie) między stronami umowy. Stosunek pracy nawiązuje się w terminie określonym w umowie jako dzień rozpoczęcia pracy, a jeżeli terminu tego nie określono – w dniu zawarcia umowy.

Nawiązanie stosunku pracy jest jednoznaczne z tym, że

pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

Umowę o pracę sporządzamy na piśmie, w co najmniej dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach. W przypadku jeśli umowa nie została zawarta w formie pisemnej, pracownik powinien otrzymać ją najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy oraz otrzymać potwierdzenie na piśmie, co do warunków umowy (także w dwóch egzemplarzach).

Umowa o pracę definiuje rodzaj umowy, strony umowy, datę jej zawarcia, a także warunki pracy i płacy, w szczególności:

– rodzaj pracy,
– termin rozpoczęcia pracy,
– miejsce wykonywania pracy,
– wymiar czasu pracy,
– wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy (ze wskazaniem składników
wynagrodzenia).

Poza tym w obowiązku pracodawcy jest poinformowanie pracownika (na piśmie i nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy) o:

– długości okresu wypowiedzenia umowy,
– częstotliwości wypłaty wynagrodzenia za pracę,
– obowiązującej dobowej i tygodniowej normie czasu pracy,
– urlopie wypoczynkowym.
W przypadku gdy pracodawca nie ma obowiązku ustalenia regulaminu pracy, informuje dodatkowo o:

– miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia,
– porze nocnej,
– przyjętym sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania jej nieobecności.

Gdy kandydat staje się pracownikiem, pracodawca może żądać od świeżego pracownika:

– numeru PESEL;
– innych danych osobowych pracownika, a także imion i nazwisk oraz dat urodzenia dzieci pracownika, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy;
-pracodawca – jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, ma prawo żądać od pracownika-podatnika podania jego numeru NIP;
-oświadczenie pracownika o tym, czy pozostaje czy wyrejestrował się jako bezrobotny.

Za nim pracownik rozpocznie pracę musi podpisać i dostarczyć potwierdzenie zapoznania się z treścią:

– regulaminu pracy;
– z przepisami i zasadami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy;
– z informacjami: o obowiązującej dobowej i tygodniowej normie czasu pracy, częstotliwości wypłaty wynagrodzenia za pracę, urlopie wypoczynkowym itd.;
– z zakresem informacji objętych tajemnicą;
– obwieszczeniem o systemie i rozkładzie czasu pracy oraz o przyjętych okresach rozliczeniowych czasu pracy.

W zależności od rodzaju firmy jaką posiadamy, pracodawca wraz z zatrudnieniem pracownika wystawia legitymację służbową, przepustkę albo inny dokument dla pracownika upoważniający go do przebywania na terenie zakładu pracy lub załatwiania spraw służbowych poza zakładem.

Rodzaje umów o pracę:

a. Umowa na okres próbny
b. Umowa na czas wykonywania określonej pracy
c. Umowa na czas określony
d. Umowa na zastępstwo
e. Umowa na czas nieokreślony

Umowa na okres próbny, może poprzedzać każdą z pozostałych umów o pracę. Taki rodzaj umowy może wiązać pracodawcę i pracownika tylko jeden raz, na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. W praktyce bardzo często stosowana, gdyż pozwala sprawdzić umiejętności pracownika, bez potrzeby wiązania stron na dłużej. Natomiast jeśli dany pracownik potwierdzi swoje kwalifikacje, możemy podpisać z nim jedną z pozostałych umów.

Umowa na czas wykonywania określonej pracy, to umowa terminowa, podpisywana przez strony na czas określonego zadania, które pracownik ma wykonać. Taką umowę możemy zawrzeć, gdy nie do końca wiemy ile czasu zajmie pracownikowi wykonanie zleconego mu zadania. Dlatego zakończenie takiej umowy zależne jest od czasu ukończenie zlecenia.
Umowę na czas wykonania określonej pracy spotkamy m.in. w pracach sezonowych i dorywczych.

Umowa na czas określony, w tym rodzaju umowy najważniejszą sprawą jest dokładne określenie terminu jej obowiązywania. Wraz z upływem tego terminu, stosunek pracy ulega rozwiązaniu.

Przejście z umowy na czas określony, na umowę na czas nieokreślony – zgodnie z art. 251 kodeksu pracy:

zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony jest równoznaczne w skutkach prawnych z zawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony, jeżeli poprzednio strony dwukrotnie zawarły umowę o pracę na czas określony na następujące po sobie okresy, o ile przerwa między rozwiązaniem poprzedniej a nawiązaniem kolejnej umowy o pracę nie przekroczyła 1 miesiąca.”

Umowa na zastępstwo – szczególny rodzaj umowy na czas określony, w przypadku konieczności zastępstwa pracownika (w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy), pracodawca ma prawo zatrudnić inną osobę, właśnie na podstawie tego rodzaju umowy, na czas nieobecności pracownika którego zastępuje.

Do umowy na zastępstwo nie mają zastosowania przepisy art. 251 kodeksu pracy (patrz: umowa na czas określony).

Umowa na czas nieokreślony, wiąże pracodawcę i pracownika bezterminowo, co daje poczucie bezpieczeństwa odnośnie zatrudnienia i pozwala na zbudowanie trwałych więzi między nimi dzięki którym możliwa jest lepsza współpraca.

Udostępnij artykuł...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Pin on Pinterest
Pinterest
Share on LinkedIn
Linkedin

E-firma

 • Zakładam firmę
 • Zatrudniamy pracownika
 • Formularze i wzory
 • Telepraca
 • Kalkulatory
 • Polska klasyfikacja działalności
 • Finansowanie działalności
 • Fundusze UE – regionalne woj. Kujawsko-pomorskiego
 • Komputer w firmie
 • Kalendarium
 • E-faktura
 • Podpis elektroniczny
 • E-sklep
  platforma zakupowa dla firm


  DOŁĄCZ DO NAS NA FACEBOOK'u